excreta

แปลว่า


n ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา
ความหมายเหมือนกับ: feces , waste matter
คำที่เกี่ยวข้อง: ขี้ , อุจจาระ , สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา