excerpts

แปลว่า


n หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม
ความหมายเหมือนกับ: anthology
n ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choice , pickings , preference
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ถูกเลือก , ของที่คัดเลือกมาอย่างดี , บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา