exceeding

แปลว่า


adj มากมาย (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: surpassing
คำที่เกี่ยวข้อง: มหาศาล

คำที่มี "exceeding" ในคำ


exceedingly adv อย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: extremely , greatly , veryค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top