exaltation

แปลว่า


n การทำให้เป็นพระเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: honor
คำที่เกี่ยวข้อง: การเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า
n การสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: aggrandizement , apotheosis
คำที่เกี่ยวข้อง: การถวายพระเกียรติ , การสดุดี , การเทิดทูน , การยกย่อง