ex cathedra

แปลว่า


adv ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ
adj ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: authoritative , magisterial
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ