evildoer

แปลว่า


n คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย
ความหมายเหมือนกับ: malefactor , villain , wrongdoer
คำที่เกี่ยวข้อง: ทุรชน , ผู้ที่ทำสิ่งเลวทราม , มารสังคม