evictee

แปลว่า


n คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: expellee
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่ถูกไล่ที่