every other

แปลว่า


adj ซึ่งสลับกัน
ความหมายเหมือนกับ: every second
คำที่เกี่ยวข้อง: สลับ

ตัวอย่างประโยค


Every other day. วันเว้นวัน