eventuate

แปลว่า


vi ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: result
คำที่เกี่ยวข้อง: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย