eventual

แปลว่า


adj ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: final , ultimate
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย , ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด