evangelic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนิกชนนิกายโปรแตสแตนท์ที่เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้พ้นจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู
ความหมายเหมือนกับ: evangelical
adj เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุด ในคัมภีร์ไบเบิล )ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุคและจอห์น)
ความหมายเหมือนกับ: evangelical
adj ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: evangelical