evangelic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนิกชนนิกายโปรแตสแตนท์ที่เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้พ้นจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู
ความหมายเหมือนกับ: evangelical
adj เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุด ในคัมภีร์ไบเบิล )ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุคและจอห์น)
ความหมายเหมือนกับ: evangelical
adj ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: evangelical

คำที่มี "evangelic" ในคำ


evangelical adj เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น)
ความหมายเหมือนกับ: evangelic

evangelical adj เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ที่ศาสนิกชนของนิกายนี้เชื่อ ถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้รอดจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู
ความหมายเหมือนกับ: evangelic

evangelical adj ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: evangelic

evangelical n ศาสนิกชนของศาสนาคริสต์อีแวนเจลิค (ซึ่งเป็นสายหนึ่งในนิกายโปรแตสแตนท์)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top