evade

แปลว่า


vt หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี)
ความหมายเหมือนกับ: avoid , elude
คำที่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top