eutectic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับโลหะผสม โดยเฉพาะอัลลอยที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดของโลหะผสม
n สสารหรือโลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุด