eurhythmics

แปลว่า


n การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: eurythmics