eurhythmical

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: eurythmical
adj โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม
ความหมายเหมือนกับ: eurythmical