eulogize

แปลว่า


vt สรรเสริญ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: extol , glorify , praise
คำที่เกี่ยวข้อง: เยินยอ , ยกย่อง
vi สรรเสริญ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: extol , glorify , praise
คำที่เกี่ยวข้อง: เยินยอ , ยกย่อง