eugenics

แปลว่า


n การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีนส์ที่เป็นที่ต้องการเท่านั้นสามารถมีลูกได้