etherealize

แปลว่า


vt ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์
ความหมายเหมือนกับ: etherify , etherize
vt ทำให้บอบบาง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เปราะบาง , ทำให้ละเอียดอ่อน