eternal

แปลว่า


adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
adj ที่อยู่ชั่วนิรันดร์
ความหมายเหมือนกับ: endless , everlasting , never-ending
คำที่เกี่ยวข้อง: ชั่วนิรันดร์ , กัลปาวสาน , ไม่สิ้นสุด , ไม่รู้จักตาย
n สิ่งที่อยู่ชั่วนิรันดร์