etch

แปลว่า


vt แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: corrode , eat away
vi แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: corrode , eat away
vi แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์
ความหมายเหมือนกับ: engrave
vt แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์
ความหมายเหมือนกับ: engrave
vt เห็นได้ชัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน