esthetics

แปลว่า


n สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม
ความหมายเหมือนกับ: aestheticism , aesthetics