esteem

แปลว่า


n ความเคารพ
ความหมายเหมือนกับ: appreciation , regard , respect
คำที่เกี่ยวข้อง: ความนับถือ , ความนิยม , ความชื่นชอบ
vt เคารพ
ความหมายเหมือนกับ: appreciate , respect , value
คำที่เกี่ยวข้อง: ยกย่อง , เคารพนับถือ , นับถือ

คำที่มี "esteem" ในคำ


esteemed adj ซึ่งได้รับการยกย่อง
ความหมายเหมือนกับ: admired , regarded , respectable

self-esteem n การเคารพตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: self-respect , pride

self-esteem n การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: pride

disesteem vt ไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: dislike
คำตรงข้าม: like , favor , esteem

disesteem n ความเสื่อมเสีย
ความหมายเหมือนกับ: disrepute
คำตรงข้าม: grace

disesteem n ความไม่ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: disapproval , objection
คำตรงข้าม: approval , admiration , respect

disesteem n ความไม่ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: disapproval
คำตรงข้าม: approval , respect

disesteem vt ไม่ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: displeasureค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top