esteem

แปลว่า


n ความเคารพ
ความหมายเหมือนกับ: appreciation , regard , respect
คำที่เกี่ยวข้อง: ความนับถือ , ความนิยม , ความชื่นชอบ
vt เคารพ
ความหมายเหมือนกับ: appreciate , respect , value
คำที่เกี่ยวข้อง: ยกย่อง , เคารพนับถือ , นับถือ