esprit de corps

แปลว่า


n ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ
ความหมายเหมือนกับ: camaraderie , group spirit