espouse

แปลว่า


vt นำมาใช้
ความหมายเหมือนกับ: adoupt , support , take up
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมรับมาใช้ , สนับสนุน
vt สมรส (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: betroth , marry , wed
คำที่เกี่ยวข้อง: หมั้น , แต่งงาน