escheat

แปลว่า


n การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
n ทรัพย์สินที่ต้องเป็นของรัฐเนื่องจากไม่มีผู้รับมรดก