escarpment

แปลว่า


n เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ
n สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก
ความหมายเหมือนกับ: bluff , cliff , scarp