escapee

แปลว่า


n ผู้ที่หลบหนี
ความหมายเหมือนกับ: runaway
n ผู้หลบหนี
ความหมายเหมือนกับ: deserter , refugee
คำที่เกี่ยวข้อง: คนหลบหนี , คนที่วิ่งหนี , ผู้วิ่งหนี