ergonomics

แปลว่า


n การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ความหมายเหมือนกับ: biotechnology , human engineering