er

แปลว่า


inter เสียงแสดงความไม่แน่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: คำอุทานแสดงความลังเลใจ
suf ผู้มีหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: แหล่งกำเนิด , ลักษณะเฉพาะ
suf การกระทำหรือกระบวนการ
suf บ่อย