equivocal

แปลว่า


adj ที่กำกวม
ความหมายเหมือนกับ: ambiguous , dubious , obscure
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่คลุมเครือ
adj ที่ยากจะเข้าใจได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ยากที่จะตีความ