equinoctial

แปลว่า


adj (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์)
คำที่เกี่ยวข้อง: (ดอกของพืช) ซึ่งจะบานและหุบในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิม (ทางพฤกษศาสตร์)
adj ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีเวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
n พายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน