equerry

แปลว่า


n เจ้าหน้าที่ดูแลม้าของราชสำนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: อัศวรักษ์
n ราชองครักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ทหารองครักษ์ , ข้าราชบริพารของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักอังกฤษ