equal

แปลว่า


n คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน
ความหมายเหมือนกับ: match , parallel
adj ซึ่งเท่ากัน
ความหมายเหมือนกับ: even , identical , similar
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งพอกัน , ทัดเทียม , เสมอภาค , เท่าเทียม
vt ทำให้เทียมกัน
ความหมายเหมือนกับ: equate
vi เท่ากัน
ความหมายเหมือนกับ: match , parallel
คำที่เกี่ยวข้อง: เทียบเท่า , พอกัน , ทัดเทียมกัน