epidemiology

แปลว่า


n ต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค
n ระบาดวิทยา
คำที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและการแพร่ของเชื้อโรคในประชากร