epicyclic

แปลว่า


adj ซึ่งมีแกนหมุนรอบแกนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีเกียร์ , (เกียร์รถยนต์)ชนิดมีเฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top