epicyclic

แปลว่า


adj ซึ่งมีแกนหมุนรอบแกนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีเกียร์ , (เกียร์รถยนต์)ชนิดมีเฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่