envision

แปลว่า


vt พิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: consider
คำที่เกี่ยวข้อง: คิด
vt จินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: conjecture , suppose
คำที่เกี่ยวข้อง: นึกฝัน
vt รู้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: divine , predict
คำที่เกี่ยวข้อง: รู้ , หยั่งรู้ , คาดคะเน
vt จินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: conceive
คำที่เกี่ยวข้อง: นึกฝัน , นึกคิด
vi มีจินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: conceive
คำที่เกี่ยวข้อง: นึกฝัน , นึกคิด