envenom

แปลว่า


vt ทำให้โกรธ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: aggravate , embitter , enrage
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้โกรธเคือง , ทำให้แค้นเคือง
vt ทำให้เป็นพิษ
ความหมายเหมือนกับ: contaminate , poison