entrust

แปลว่า


vt มอบความรับผิดชอบให้
ความหมายเหมือนกับ: commit , consign

ตัวอย่างประโยค


He entrusted this to me!. เขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
I will entrust it to you. ฉันจะวางใจมอบมันให้กับเธอ

คำที่มี "entrust" ในคำ


entrust to phrv มอบให ้(ด้วยความไว้ใจหรือความศรัทธา)
ความหมายเหมือนกับ: intrust to , trust to

entrust with phrv มอบความไว้วางใจให้ด้วย
ความหมายเหมือนกับ: intrust with , trust withค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top