entreat

แปลว่า


vt อ้อนวอน (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: beg , plead
คำที่เกี่ยวข้อง: วิงวอน , ขอร้อง , ออดอ้อน , ร้องขอ
vi อ้อนวอน (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: beg , plead
คำที่เกี่ยวข้อง: วิงวอน , ขอร้อง , ออดอ้อน , ร้องขอ

คำที่มี "entreat" ในคำ


entreat of phrv ร้องขอ

entreaty n การขอร้อง
ความหมายเหมือนกับ: plea , request , supplicationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top