entomb

แปลว่า


vt ใช้เป็นสุสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำเป็นสุสาน
vt ฝังไว้ลึก
ความหมายเหมือนกับ: bury , inter
vt ฝังศพไว้ในสุสาน
ความหมายเหมือนกับ: bury , inter
คำที่เกี่ยวข้อง: เก็บศพไว้ในสุสาน