enrich

แปลว่า


vt ทำให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: elevate , enhance , improve
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีคุณค่ามากขึ้น , ประเทือง
vt ทำให้รวยขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มั่งคั่ง , ทำให้เพิ่มพูน
vt ประดับ
ความหมายเหมือนกับ: adorn , decorate , embellish
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกแต่งให้สวยงามขึ้น