enquire

แปลว่า


vi ถามคำถาม
ความหมายเหมือนกับ: ask , inquire , question
vt สืบสวน
ความหมายเหมือนกับ: analyze , inquire , investigate
คำที่เกี่ยวข้อง: สอบสวน , ไต่สวน , หาข้อเท็จจริง