enplane

แปลว่า


vt ขึ้นเครื่องบิน
ความหมายเหมือนกับ: emplane
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน
vi ขึ้นเครื่องบิน
ความหมายเหมือนกับ: emplane
คำที่เกี่ยวข้อง: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน