enlighten about

แปลว่า


phrv ทำให้เข้าใจมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: enlighten on
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แจ่มแจ้ง , ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top