enlargement

แปลว่า


n การขยาย
ความหมายเหมือนกับ: expansion , increase
คำที่เกี่ยวข้อง: การเพิ่ม , การทำให้กว้างขึ้น
n สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น