enlarge

แปลว่า


vt ทำให้ใหญ่ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: expand , increase
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขยาย , ทำให้กว้าง , กว้างขึ้น , โตขึ้น
vi ทำให้ใหญ่ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: broaden
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขยาย , ทำให้กว้าง , กว้างขึ้น , โตขึ้น
vi เสริมความ
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดหรือเขียนให้ละเอียด