endogenous

แปลว่า


adj ซึ่งเกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อ
คำตรงข้าม: exogenous
adj ไม่มีสาเหตุภายนอก