encumber with

แปลว่า


phrv ทำให้ระเกะระกะไปด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เต็มไปด้วย , ทำให้รกไปด้วย
phrv กีดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: กั้นขวางด้วย , ถ่วงด้วย , ทำให้เป็นภาระด้วย