encroachment

แปลว่า


n การบุกรุก
ความหมายเหมือนกับ: intrusion , trespass , violation
คำที่เกี่ยวข้อง: การละลาบละล้วง , การละเมิดสิทธิ , การรุกล้ำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top