encouraging

แปลว่า


adj ที่เป็นสิ่งกระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: motivating
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ปลุกเร้า
adj ที่มีความหวัง
ความหมายเหมือนกับ: assuring , hopeful
adj ที่แสดงถึงสถานการณ์ที่ดี
ความหมายเหมือนกับ: favorable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี
adj สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: aiding , comforting
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นกำลังใจ